/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      €5 EUR

     

1.
2.
3.
06:44
4.
5.
6.
05:13

about

(P) 2013 Guantanamo Party Program
Released by Caramba Records (LP) & Chaos w mojej głowie Records (CD)

credits

released May 18, 2013

tags

license

Track Name: zapomniane twarze
#1. zapomniane twarze
Jest tak że wszystko się tu kończy
Jest tak, że nic się nigdy nie zaczyna
W martwych oknach zapomniane oczy
W brudnych kałużach zapomniane twarze
W szarości bruku odbite pustym echem
W drobinach kurzu cichym skamleniem
Gdy światła gasną i gaśnie życie
Noc nadchodzi, umiera czas
Gdy światła gasną i gaśnie życie
Noc nadchodzi, umieram ja

#1. forgotten faces
everything ends here
and nothing ever starts
forgotten eyes in dead windows
forgotten faces in dirty muddles
reflecting blank in a gray cobble
yelping quietly in corpuscles of dust
when lights and lives are fading
night comes, time dies
when lights and lives are fading
night comes, I die
Track Name: stare fotografie
#2. stare fotografie
W rękach potłuczone szkło
Zostały tylko słowa
Wyblakłe fotografie, zatarty ślad
Historie jak zawsze takie same
Samotni i ślepi choć oczy otwarte
Cisza
Cisza ukoi nas do snu

#2. old pictures
broken glass in hands
merely words remained
faded pictures, a lost trace
stories always stay the same
we're lone and blind, eyes wide open though
silence
silence will put us to sleep
Track Name: otwórz oczy
#3. otwórz oczy
Usta pełne kłamstw, ręce brudne od krwi
Urodzeni by ranić, stworzeni do krzywd
Otwórz oczy, nie ma już nic
Fasady kłamstw, fałszywy świat
Puste serca głupców, martwy czas
Otwórz oczy, toniemy w morzu kłamstw
Otrzyj łzy - nie ma już nic...
Kiedyś nasz ślad znaczyły krople krwi
I kamienie rzucane w rozpaczy
Dzisiaj w martwych oczach pozostała pustka
W zakurzonych twarzach, szare cienie
Nadchodzi czas by umierać
Na uboczu świata, niepotrzebni nikomu

#3. open your eyes
mouth full of lies, blood dirty hands
born to hurt, made for harm
open your eyes, there's nothing left
veneer of lies, treacherous world
blank hearts of fools, a dead time
open your eyes, we're drowning in the sea of lies
wipe the tears away, there's nothing left...
our trace was marked by blood spills once
and stones we threw in despair
today just void remained in our dead eyes
in dust covered faces, gray shadows
there's time to die ahead
aside the world, needless and spare
Track Name: na zachodzie bez zmian
#4. na zachodzie bez zmian
Umierając, pokochaliśmy życie,
Krótkie i puste w swoim bezsensie,
Każdy moment zwyczajnej codzienności.
Umierając, pokochaliśmy śmierć
Choć czas się nie zatrzymał
A świat wciąż milczał obojętnie
Umierając zostawiliśmy
Wszystko co miało sens
Za każda dobrą chwile oddałbym wieczność
Za każda złą spaliłbym świat
Tak pięknie umieraliśmy...
Tak pięknie umieraliśmy...

#4. all quiet on the western front
we were dying, when we loved the life
brief and vague in its nonsense
every moment of an ordinary day
we were dying, when we loved the death
though time didn't stop
and the world was indifferently silent
we were dying, when we left
everything that made sense
for every good moment I would give an eternity
for every bad I would burn down the world
we were dying so neatly...
we were dying so neatly...
Track Name: bez znaczenia
#5. bez znaczenia
Zbudują pomnik z moich prochów
Gdy zamkną wieko zapadnie ciemność
Wykopią dziurę i będą patrzeć
Ostatnia droga ostatni czas
Ostatnia szansa by się obudzić
Otworzyć oczy słońce zachodzi
W ogrodzie z ludzi to i tak jest bez znaczenia

#5. meaningless
they will build a monument made from my ashes
when they close the lid, darkness will fall
they will dig the hole and watch
the last road, the last time
the last chance to wake up
to open the eyes before the sunset
in the garden of humans it's still meaningless
Track Name: [***]
#6. [***]
za twoje słowa
wypluwane jak jad
za wszystkie brednie płynące z twoich ust
za twoje gesty męczące moje oczy
za każda chwile, która poświęciłem tobie
za stracony czas
za zmącony ład
za każda kłótnię
za każdy dzień
wykrzyczę
wywrzeszczę
wyryję
świnie kończą w rzeźni

#6. [***]
for your words
spitting like venom
for all the bullshit, running from your mouth
for your gestures, torturing my eyes
for all the moments i spent on you
for lost time
for disturbed peace
for every quarrel
for every day
i will scream
i will strike
i will engrave
pigs end in slaughter